Thư Viện Doanh Nhân Việt Nam

Quy chế Tổ chức và hoạt động Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

Kính thưa bạn đọc!

Thư viện Doanh nhân Việt Nam trên nền tảng internet là công trình lưu trữ dữ liệu và tôn vinh các Doanh nhân Việt Nam của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn – Cơ quan truyền thông của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi kịp ra mắt vào ngày 14/10/2022 trong không khí tháng Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của TP Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử xã hội Việt Nam, vị trí của doanh nhân trải qua nhiều thăng trầm. Từ đứng ở cuối thang bậc của xã hội trong thời phong kiến (thể hiện trong câu “Sĩ – nông – công – thương”); đến phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài và góp phần không nhỏ vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cho đến xây dựng phát triển đất nước như ngày nay.

Còn nhớ, đầu thế kỷ XX, rất nhiều nhà nho yêu nước đã cùng hiệp lực nổi lên hồi trống duy tân, đưa văn minh từ nước ngoài vào, cổ súy việc kinh doanh, với mong muốn thay đổi tận gốc rễ xã hội, trong đó có cụ Lương Văn Can (1854-1927) đã chứng minh rằng kinh doanh, thương mại là những nguồn lực trọng yếu của xã hội, có ảnh hưởng đến sự thịnh suy của quốc gia.

Cho đến ngày 13/10/1945, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư động viên doanh nhân tham gia Công thương cứu quốc đoàn (tổ chức của giới doanh nhân là một thành viên của hệ thống chính trị của đất nước - mặt trận Việt Minh). Bức thư chưa đầy 200 chữ đó của Bác khẳng định vai trò, vị trí, sứ mệnh của doanh nhân trong xây dựng phát triển đất nước và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu giới doanh nhân thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời điểm đất nước đầy khó khăn đó.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, đến năm 1986, vai trò của doanh nhân trong xã hội ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ nét qua các kỳ Đại hội Đảng, và cách nay 11 năm, tại Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lần đầu tiên Đảng công nhận doanh nhân là một đội ngũ – Những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Điều này đã tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin cho doanh nhân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

Trong sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nhân, sau thành công khởi xướng đề xuất Thủ tướng lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam 18 năm trước, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tiếp tục triển khai Thư viện Doanh nhân Việt Nam trên nền tảng internet như là một công trình lịch sử làm tốt nhiệm vụ truyền thông vai trò vị trí của doanh nhân Việt Nam.

Mục đích – Ý nghĩa của thư viện Doanh nhân Việt Nam

  • Tôn vinh và lưu truyền sử sách những doanh nhân tiêu biểu;
  • Lưu trữ và gia tăng giá trị khối tài sản là tri thức, kinh nghiệm của các doanh nhân Việt Nam phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu, học tập của các tầng lớp xã hội và bạn đọc.
  • Cung cấp dữ liệu đáng tin cậy về các doanh nhân Việt Nam phục vụ cho mục đích kết nối giao thương và nâng cao uy tín của cộng đồng doanh nhân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Có gì trên Thư viện Doanh nhân Việt Nam

Trên nền tảng Thư viện Doanh nhân Việt Nam, với mỗi tên doanh nhân, người đọc có thể tìm được các thông tin như sau:

  • Thông tin cá nhân và gia đình của doanh nhân.
  • Lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp nơi làm việc của doanh nhân.
  • Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nhân.
  • Những bài học từ thất bại, những triết lý đưa đến thành công của doanh nhân.
  • Những thành tựu doanh nhân đã đạt được.
  • Những đóng góp của doanh nhân cho xã hội.
  • Những tư liệu (bài viết, sách, hình ảnh và các hình thức thể hiện khác) do doanh nhân viết và viết về doanh nhân.

Với phiên bản 1 của thư viện số này chúng tôi biết còn nhiều thiếu sót, mong đón nhận sự đóng góp của quý doanh nhân, qúy cơ quan và bạn đọc để thư viện ngày càng hữu ích.

Xem Quy chế Tổ chức và hoạt động Thư viện số Doanh nhân Việt Nam TẠI ĐÂY.

Trân trọng!